delphi 获取当天是星期几,计算两个日期相隔时间


function TFormMain.GetWeek: string;
var
 date:SYSTEMTIME;
begin
 GetLocalTime(date);
 case date.wDayOfWeek of
 0:Result:='星期天';
 1:Result:='星期一';
 2:Result:='星期二';
 3:Result:='星期三';
 4:Result:='星期四';
 5:Result:='星期五';
 6:Result:='星期六';
 end;
end;
返回值为当天的星期几


function GetSubDateTime(S1, S2:string): string;
var
 T1, T2: TDateTime;
 D, H, M, S: Integer;
 Value: Int64;
begin
 T1 := StrToDateTime(S1);
 T2 := StrToDateTime(S2);
 Value := SecondsBetween(T1, T2);  //两个时间之间相差的秒数
 D := Value div SecsPerDay;
 H := Value mod SecsPerDay div SecsPerHour;
 M := Value mod SecsPerDay mod SecsPerHour div SecsPerMin;
 S := Value mod SecsPerDay mod SecsPerHour mod SecsPerMin;
 result := Format('%2d天 %.2d:%.2d:%.2d',[D, H, M, S]); // 返回几天:几时:几分:几秒
end;


联系电话:
020-00000000
联系电话:
020-00000000
联系电话:
020-12345678