Delphi 记录类型- 结构指针


unit Unit1;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls;

type
TForm1 = class(TForm)
Button1: TButton;
Button2: TButton;
Button3: TButton;
Button4: TButton;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure Button2Click(Sender: TObject);
procedure Button3Click(Sender: TObject);
procedure Button4Click(Sender: TObject);
end;

var
Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

type
TRec = record {定义结构 TRec}
name: string[12];
age: Word;
end;
TPRec = ^TRec; {定义 TRec 结构的指针类型 TPRec}

var
Rec: TRec; {声明结构变量}
PRec1,PRec2: TPRec; {声明 TPRec 指针变量}
PRec3: ^TRec; {声明 TRec 结构的指针变量, 现在 PRec1 与 PRec3 是不同类型的变量}
P: Pointer; {声明无类型指针}


//通过结构指针访问结构
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
Rec.name := '张三';
Rec.age := 18;

PRec1 := @Rec; {把 Rec 的地址告诉 PRec1}

{本来应该这样访问}
ShowMessage(PRec1^.name); {张三}

{Delphi 允许这样简单使用结构指针}
ShowMessage(PRec1.name); {张三}

{如果我们通过指针修改了数据}
PRec1.name := '李四';

{那么}
ShowMessage(Rec.name); {李四}
{因为 PRec1 和 Rec 所指的是同一个数据}
end;


//如果是单独使用指针, 必须先给内存
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
GetMem(PRec2, SizeOf(TRec));
PRec2.name := '王五';
PRec2.age := 9;

ShowMessage(PRec2.name); {王五}

{手工给的内存, 必须手工释放}
FreeMem(PRec2);
end;


//虽是同一个结构的指针, 但还不是一个类型
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
Rec.name := '孙六';
Rec.age := 16;

{把 Rec 的地址给属于 ^Rec 类型的 PRec3 指针}
PRec3 := @Rec;
ShowMessage(PRec3.name); {孙六}

{如果要把 PRec3 知道的值告诉 PRec1, 需要类型转换}
PRec1 := TPRec(PRec3);
ShowMessage(PRec1.name); {孙六}


{反过来想, 如果要把 PRec1 知道的值告诉 PRec3 呢?}
Rec.name := '赵七';
Rec.age := 24;
PRec1 := @Rec;
ShowMessage(PRec1.name); {赵七}

{这样转换}
TPRec(PRec3) := PRec1;
ShowMessage(PRec3.name); {赵七}
end;


//用无类型指针读写 TRec 中的数据
procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
begin
Rec.name := '杜八';
Rec.age := 36;

P := @Rec;

{赋值}
TPRec(P).name := '侯九';

{取值}
ShowMessage(TPRec(P).name); {侯九}
end;

end.

联系电话:
020-00000000
联系电话:
020-00000000
联系电话:
020-12345678