TscGPPageControl 调整选项卡左侧间隙

调整选项卡左侧的间隙


设置成选项卡间隙为0效果如下:


具体设置如下:

另外你还可以调整右侧间隙:


联系电话:
020-00000000
联系电话:
020-00000000
联系电话:
020-12345678