cxGetCurrentDPI -获得系统屏幕DPI的函数

学习大师原创文档,请勿转载,侵权必究。

     

function cxGetCurrentDPI: Integer;


该函数用于获得当前系统的DPI值。

当系统的缩放为100%时,返回96;


引用单元

     uses cxGraphics;联系电话:
020-00000000
联系电话:
020-00000000
联系电话:
020-12345678